Over ons

Wij helpen uw kind zijn of haar spoor naar de toekomst te vinden. U vertrouwt uw kind aan ons toe. Het is de hele dag bij ons op school en wij zijn -samen met u- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Vooral dat “samen met u” vinden wij erg belangrijk. Daarom houden we het lijntje graag kort met u als ouder of verzorger. Ons team bestaat uit 24 enthousiaste, kundige leerkrachten die het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voorop stellen. Daarbij vinden wij een balans in alles erg belangrijk.

Onderbouw:

In de onderbouw werken we met thema’s en vinden we een vloeiende overgang vanuit groep 2 naar groep 3 erg belangrijk. Een kind is niet ‘kleuter af’ na de zomervakantie. Daarnaast zijn er ook kleuters die al wat meer aankunnen. De groepen 2 en 3 werken regelmatig samen in de middagen, waarbij gewerkt en geleerd wordt in hoeken en met veel materialen. Onze onderbouw vormt een stevige basis voor de jongste leerlingen van onze school. Er is ruimte voor een passend aanbod voor ieder kind.

Middenbouw:

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven, rekenen, vanuit onze lesmethodes. We vinden het nog steeds belangrijk dat de kinderen, zeker in het eerste half jaar van groep 3 ook spelen en spelenderwijs leren. Alle leerlingen vanaf groep 4 werken, naast het verwerken van de lesstof op papier, regelmatig met een chromebook als onderdeel van het eigen maken van de leerstof.

Bovenbouw:

Vanaf groep 6 wordt aan het eind van het schooljaar een voorzichtig advies gegeven voor de middelbare school. Dat advies wordt specifieker in groep 7 en definitief in groep 8.

Algemeen:

Naast hetgeen we leren bij de basisvakken, vinden we ook muziek, beweging, dans, drama en creativiteit vinden we erg belangrijk! We bezoeken het theater, nodigen schrijvers uit en laten kinderen kennismaken met diverse andere aspecten van cultuur. Ook hebben we een schoolbieb waar alle kinderen gratis lid van zijn. Onze leerlingenraad denkt en beslist mee over allerlei schoolzaken. 

“Wist u dat we een gevarieerd cultureel programma hebben?”

Missie

Op de Spoorzoeker staan we voor onderwijs waarbij we ons richten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling met als doel onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst en een plek in de maatschappij.

Visie

Op de Spoorzoeker voelen de kinderen zich prettig, mede doordat we zorgen voor structuur en regelmaat. Hierdoor creëren we een veilige leeromgeving. Het kind mag zichzelf zijn. De leerkrachten van de Spoorzoeker hebben oog voor het welbevinden van ieder kind. Met een kritische en open blik bieden we onderwijs voor de toekomst.

Binnen onze school hebben we aandacht voor talenten van kinderen. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Wij hebben oog voor kind als persoon. We gaan daarbij de uitdaging aan om kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling, waarbij we de balans tussen denken en doen erg belangrijk vinden.

Het team beschikt over diverse kwaliteiten, kennis en specialismen; deze worden optimaal ingezet ten behoeve van de kwaliteit van ons aanbod. Leerkrachten leren hierbij van elkaar.

We vinden het als school belangrijk om de omgeving bij ons onderwijs te betrekken om zo het onderwijs te verbreden en te verrijken. Daarom betrekken we ouders en werken we samen met peuterspeelzaal, speeltuin, culturele partners, de buurt en vakleerkrachten.

Ons team

“Kent u ons team al?”

Wat doet de MR op school en wie zijn wij!

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Een ouder die in de MR zit, mag in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar wel zaken waar zorgen of ideeën over zijn, kan op de agenda worden gezet.

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als oudergeleding instemmingsrecht over hebt:

  • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • Vaststelling van de onderwijstijd;
  • Vaststelling van de schoolgids;
  • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement;
  • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

Naast zaken waar de oudergeleding officieel instemmingsrecht over heeft, mag er ook advies worden uitgebracht. Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • De verkeersveiligheid rondom school;
  • De invulling van het schoolreisje;
  • De hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw;
  • Omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).

De oudergeleding van de MR is een vertegenwoordiging namens alle ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. 

Deelname aan de MR is op vrijwillige basis. Mochten leden behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, dan is hier budget voor. De GMR organiseert bijvoorbeeld meerdere keren per jaar informatie avonden voor MR leden.

De MR van De Spoorzoeker vergadert zo’n 5 a 6 keer per schooljaar. De schooldirecteur sluit hierbij ook aan. De vergaderingen vinden plaats op de dinsdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Mocht iemand een keer willen aansluiten, dan is dit altijd mogelijk. Wel graag van tevoren aanmelden. De MR is bereikbaar op het volgende e-mail adres: mr.rkbsdespoorzoeker@movare.nl

Ouders kunnen altijd onderwerpen of agendapunten aandragen voor de MR vergaderingen. Ook voor overige vragen of opmerkingen is de MR bereikbaar op bovenstaand e-mail adres.

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Chantal Steins
Femke Lemmens
Danielle Mommertz

Oudergeleding
Oudergeleding
Oudergeleding (voorzitter)

Personeelsgeleding

Frederique van Thoor
Henriette Oostenbach
Lesley Hartsteen

Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht

Leerlingenraad

In het kader van het ontwikkelen van burgerschap, heeft de Spoorzoeker een eigen leerlingenraad. De kinderen in de raad vertegenwoordigen hun klas- en schoolgenootjes en mogen ideeën én verbeterpunten aandragen.

“Wist u dat leerlingen ook mogen meepraten en -beslissen op de Spoorzoeker?”

Werken bij MOVARE?

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken. Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team. Bekijk al onze vacatures via

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details