Privacy

Privacy binnen MOVARE

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen en ouders. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
MOVARE hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerling dossiers.
MOVARE heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de FG benaderen via het e-mailadres privacy@movare.nl

Digitale leermiddelen en privacy

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Uitwisseling leerling gegevens met andere organisaties

Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf de toestemming van de ouders/verzorgers, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Rechten van ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. U heeft het recht een verzoek voor beperking van verwerking in te dienen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De rechten kunt u uitoefenen door een aanvraag met een duidelijke motivatie te sturen naar privacy@movare.nl

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in: privacyreglement MOVARE

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto‘s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, gaan wij vooraf uw toestemming vragen. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto‘s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Beveiligingsincidenten en datalekken

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. U kunt een (mogelijk) beveiligincident of datalek per mail melden bij onze Functionaris Gegevensverwerking (FG), naar het mailadres privacy@movare.nl.

Inschrijvings- en toestemmingsformulier

Alle scholen maken gebruik van een inschrijf- en toestemmingsformulier. Via dit formulier kunt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor de overdracht van data of het vastleggen van beeld- en geluidsmateriaal.

Dataverwerkingsregister

In onze dataverwerkingsregisters (medewerker, leerling) is vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden opgeslagen, met welk doel en wie hier toegang tot heeft.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en ouders

Persoonsgegevens van leerlingen en ouders worden uitsluiten verwerkt als minstens één van de volgende grondslagen van toepassing is:

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te komen.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in: privacyreglement MOVARE

Organisatorische en technische maatregelen

MOVARE heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw en onze gegevens te beschermen. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen.

Persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EU verwerkt. In uitzonderingsgevallen waar dit toch nodig is, zijn aanvullende afspraken gemaakt, die voldoen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website

Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door MOVARE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MOVARE de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Uw persoonsgegevens worden door MOVARE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat dit noodzakelijk is om het hierboven genoemde doel te realiseren en in ieder geval niet langer dan één jaar.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details